top of page
Назад

The Regional Environmental Institute, powered by EPLO

The40f is supporting the establishment of Bulgarian branch of the Regional Environmental Institute, part of EPLO.

In June of 2022, a group of former directors and employees from various countries including Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo*, Montenegro, N. Macedonia, and Türkiye met in Sarajevo to establish a network of Regional Environmental Institute (REI) units. They signed a Memorandum of cooperation to launch a partnership with the Regional Environmental Institute, which is a think tank that was established within the European Public Law Organization (EPLO) in 2007.

The EPLO is an international organization that focuses on creating and spreading knowledge in Public Law and Governance. It has a wide range of entities under its umbrella, including schools, academies, institutes, and centers. It also has missions in the United Nations in New York, Geneva, and Vienna. The REI's mission is to help countries in the target region address various issues related to Environment and Climate Change by carrying out projects such as research and development, policy upgrade and implementation, technical assistance, and capacity building projects, while providing education.

The network of national organizations that safeguard and build on the heritage of the former Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) joined forces to create synergies and increase their overall effectiveness and impact in continuing REC’s mission in the target region. This network has significant capacity, expertise, and experience in REI's areas of work, including extensive experience in working together within the framework of the former REC.

The newly established REI in Bulgaria aims to create a sound environment for international exposure towards the Global Green Agenda. Keep an eye out for new and exciting project opportunities, as well as calls for cooperation and funding.

Начална дата

Jun 15, 2022

Крайна дата

Проектът в числа

Назад

Регионален институт за опазване на околната среда в рамките на EPLO

Ф40 подкрепя създаването на български клон на Регионален институт за опазване на околната, част от EPLO.

През юни 2022 г. група бивши директори и служители от различни държави, включително Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово*, Черна гора, Северна Македония и Турция, се срещнаха в Сараево, за да създадат мрежа от звена на Регионалния институт по околна среда (REI). Те подписаха меморандум за сътрудничество, за да започнат партньорство с новия мозъчен тръст създаден в рамките на Европейската организация за публично право (EPLO).

EPLO е международна организация, която се фокусира върху създаването и разпространението на знания в областта на публичното право и управлението. Под нейно ръководство се намират широк кръг от структури, включително училища, академии, институти и центрове. Освен това тя има представителства в ООН в Ню Йорк, Женева и Виена. Мисията на REI е да помага на страните от целевия регион да решават различни въпроси, свързани с околната среда и изменението на климата, като изпълнява проекти като научни изследвания и разработки, надграждане и прилагане на политики, техническа помощ и проекти за изграждане на капацитет като същевременно предоставя целеви образователни пакети.

Мрежата от национални организации, които пазят и надграждат наследството на бившия Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) обединиха усилията си, за да създадат синергии, да повишат цялостната си ефективност и въздействие и да продължат мисията на РЕЦ в региона. Тази мрежа разполага със значителен капацитет, експертни познания и опит в областите на дейност на REI, включително богат опит в съвместната работа в рамките на бившия РЕЦ.

7

Резултати

7

Местоположения

14

Заинтересовани страни

Галерия на проекта

bottom of page