top of page
< Back

The iPEER project

The iPEER project aims to revolutionize the way we learn in today's digital age. By mapping new and unique methods for digitized peer-assisted learning (PAL), we create safe and secure environment in- and outside-school premises.

Project full name: Reinventing the STEM VET via Peer assisted learning and Innovative pedagogy

Project acronym: iPEER Our main goal is expand the baseline of skills, knowledge and values for STEM VET learners by establishing well-structured and effective peer learning circles, using a variety of methods. Moreover the project focus on expanding the learning opportunities by introducing cutting edge methods, e.g. peer-to-peer learning, peer tutoring and innovative pedagogy, and thus boosting the quality of the learning experience in VET professional schools and centers. Specific objectives:

** Establishing a new and unique methods for digitized peer-assisted learning in distant classes and small COVID-19 secured participatory classes in- and outside- school premises;

** Implementing a new model for learning stimulation, e.g. peer-tutoring or cooperative learning to cover the knowledge gap generated by the hyper accelerated post crisis technological society;

** Enhancing the active and intended usage of new pedagogical methods by the students, e.g. peer-to-peer learning, tutoring, flipped classroom, project based learning, etc. to prolong the daily learning curve of learners; ensure full participation; get instant feedback (incl. on sensitive or uncomfortable subjects) or improving the learning flow;

** Evolving the role of the Alumni clubs and Bright learners in-school societies by assigning a new teaching role to the students, hence improving the knowledge base of the younger generation by covering the gaps between the expected skills, as defined by the descriptor;

** Reducing the number of early leaving VET learners via boosting an early warning systems in the partner countries as defined by EQAVET, and implementing indicator #4.

Intellectual outputs: ** IO1: Elaborating a new EQAVET related pedagogical methodology for cooperative learning and cross-age peer tutoring.

** IO2: Elaborating a pilot peer-assisted learning curriculum for covering existing knowledge gaps in pilot professions and VET subjects, e.g. automation (systems automation, process automation, and robotics); public healthcare VET specializations, and computer science, e.g. applied computer science and script development. Introduction of jigsaw methods, scaffolding, learning circles and gamification.

** IO3: Elaborating of extensive inventory with peer assisted and state of the art digital pedagogical tools, as well as tools for tutoring and empathic learning.

** IO4: Elaborating an EQAVET related competence model and automated evaluation system. The project has been implemented in Bulgaria (The40F and PGME, Pirdop), Slovenia (BICERO), Germany (ACCEU), Portugal (AMC), Lithuania (Inovaciju biuras), Spain (ESMOVIA) and Kazakhstan (Narxoz University).

The project has been funded under Erasmus+ programme, Key Action 2, Contract#: 2020-1-BG01-KA226-VET-095211. Project web-page: www.ipeer.org

< Back

Проектът iPEER

Проектът iPEER има за цел да промени начина, по който учим в днешната цифрова ера. Като набелязваме нови и уникални методи за дигитално учене асистирано от връстници (PAL), ние създаваме безопасна и сигурна среда в и извън училище.

Пълно име на проекта: Преоткриване на професионалното образование и обучение в областта на STEM чрез учене асистирано от връстници и иновативна педагогика.

Акроним на проекта: iPEER

Основната ни цел е да разширим базовите умения, знания и ценности на учащите се в STEM среда от сектор професионално образование и обучение (ПОО), чрез създаване на добре структурирани и ефективни групи за обучение асистирано от връстници (PAL) използвайки различни методи. Освен това проектът се фокусира върху разширяване на възможностите за учене чрез въвеждане на най-съвременни методи за PAL, наставничество и иновативни педагогика като по този начин следва да се повиши качеството на учебния процес в ПОО.

Специфични цели:

** Установяване на нови и уникални методи за дигитално обучение асистирано от връстници в дистанционни класове и малки класове по време на пандемия със смесено участие;

** Прилагане на нов модел за стимулиране на учене, чрез взаимно наставничество или учене в сътрудничество, за да се покрие недостигът на знания породен от свръхбързото технологизиране на обществото;

** Засилване на активното и целенасочено използване на нови педагогически методи от учениците, в т.ч. PAL, наставничество, обърната класна стая, проектно базирано обучение и др. за удължаване на дневната крива на учене при учениците, осигуряване на пълноценно участие, получаване на незабавна обратна връзка, вкл. по чувствителни или неудобни теми, с цел подобряване на учебния процес;

** Еволюиране на ролята на Клубовете на завършилите в училищните общества чрез възлагане на нова преподавателска роля на учениците, като по този начин се цели да се подобри базата от знания на по-младите ученици и покриване на разликите отделни учащи се;

** Намаляване на броя на преждевременно напускащите ПОО чрез укрепване на системите за ранно предупреждение в страните партньори, както е определено от EQAVET и прилагане на показател № 4.

Интелектуални продукти:

** IO1: Разработване на нова педагогическа методология свързана с EQAVET, за съвместно обучение и взаимно наставничество между връстници и ученици от различни възрастови групи.

** IO2: Разработване на пилотна учебна програма за обучение асистирано от връстници за покриване на съществуващите пропуски в знанията в пилотни професии и предмети от ПОО, напр. автоматизация (автоматизация на системи, автоматизация на процеси и роботика); специалности от ПОО в областта на общественото здравеопазване и компютърни науки, напр. приложна информатика. Въвеждане на методи с предварителна подготовка и съставясне на знанието (jigsaw), скелетизиране, малки учебни групи и игровизация.

** IO3: Изготвяне на обширна библиотека с помощта на колеги и най-съвременни електронни педагогически инструменти, както и инструменти за наставничество и емпатично учене.

** IO4: Разработване на модел на компетентност свързан с EQAVET и на система за структурирано оценяване.

Проектът се изпълнява в България (Ф40 и ПГМЕ, Пирдоп), Словения (BICERO), Германия (ACCEU), Португалия (AMC), Литва (Inovaciju biuras), Испания (ESMOVIA) и Казакстан (Narxoz University).

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+", Ключова дейност 2, Договор №: 2020-1-BG01-KA226-VET-095211. Уебстраница на проекта: www.ipeer.org

Start date

Mar 1, 2021

End date

May 31, 2023

Power in Numbers

8

Results

7

Locations

350

Stakeholders

Project Gallery

bottom of page